Who we are

Board of directors

JBCE Organisation

President
Chris Jackson
President & CEO
NEC Europe
Secretary General
Toyokazu Nagamune
Treasurer
Katsumi Sugiyama
Canon
Directors
Koji Takagi
Bridgestone
Marco Canton
Fujitsu
Yukiko Araki
Hitachi
Marcus Rieker
Horiba
Yoshiyuki Morishita
Mitsui & Co.
Takeshi Hiraiwa
Mitsui Chemicals
Junichi Suzuki
Panasonic
Keiko Nagase-Reimer
Shimadzu
Yukio Sasaki
Toshiba